CWZiCh

RejestracjaKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Akademia Tarnowska informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Akademii Tarnowskiej. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem listownie na adres: ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów lub przez email: at@atar.edu.pl

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych: e-mail: inspektor_odo@atar.edu.pl, tel. 14 6316643.

3. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji uczestników III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek w Zdrowiu i Chorobie”, komunikowania się z uczestnikami w celach związanych z kontaktem w sprawach organizacyjnych, sporządzeniem list uczestników, przygotowaniem certyfikatów, publikacją materiałów informacyjnych o konferencji, udokumentowania jej przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego), oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO (organizowanie przez Uczelnię wydarzeń naukowych realizowane w ramach pełnionych przez nią zadań publicznych oraz informowanie o takich wydarzeniach członków Wspólnoty Uczelni i absolwentów oraz osób, których dane kontaktowe pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia zakończenia konferencji lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa): dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zapisu na Konferencję.
Ponadto informujemy, że w celu udokumentowania III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Człowiek w Zdrowiu i Chorobie” mogą być wykonywane w jej trakcie fotografie i filmy, które mogą być opublikowane na stronach internetowych i w wydawnictwach należących do Akademii Tarnowskiej.

Skip to content